วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการนำเสนอโปสเตอร์ของครู Thai3P: ผลงานการจัดการการเรียนรู้การใช้รูปแบบ Thai CoWeb-SocNetระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 โครงการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกลุ่มครู Thai3p นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโปสเตอร์ในบูธโครงการวิจัย ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผลการนำเสนอผลงานจากโครงการวิจัยครั้งนี้ มีนักศึกษาและคุณครูผู้สอนให้ความสนใจ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการวิจัยโดยใช้ไอซีทีเป็นฐานจำนวนมาก
     ทั้งนี้ จะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนโดยใช้ไอซีทีเป็นฐานในโอกาสต่อไป [ดูโปสเตอร์ผลงานอื่นๆ...]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น