วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกวดเรียงความ"ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระดับประถม-อุดมศึกษาชิงเงินรางวัลเป็นล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยม 12 ประการ" ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
มีรายละเอียดดังนี้

1.หัวข้อ"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ"
2.แบ่งผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ 3 ระดับ
2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.)
2.3 ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.)

หลักเกณฑ์การส่งเรียงควสามเข้าประกวด
1.ให้ใช้ตัวพิมพ์ดีด หรือตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ เอ 4 (ตัวอักษรอังสนา)
สำหรับประถมศึกษาให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เว้นบรรทัด ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษสมุดเรียน หรือคอมพิวเตอร์
2.ต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อที่จัดประกวด
3.การส่งเรียงความเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุระดับ และหัวข้อค่านิยมพร้อมแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้อย่างสะดวก ชัดเจน
4.สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 1 หัวข้อ หรือมากกว่า ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนหัวข้อ
รางวัลสำหรับเรียงความที่ชนะเลิศ

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

การส่งเรียงความ
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ทาง E-mail : prdthailand@gmail.com

ข้อมูลจาก
EDUZone: http://www4.eduzones.com/magazine/136640
AECNews: http://www.aecnews.co.th/social/read/3229