วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมแลกเปลี่ยน ทบทวน และติดตามการจัดการเรียนรู้

    โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  โดยโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน  เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จะจัดกิจกรรมติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญครูผู้สอนเครือข่ายทั้ง 15 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ [รายละเอียดหนังสือเชิญและกำหนดการ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น