วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ (ผลงานนักเรียนและข้อเสนอแนะ)

การใช้เว็บบล็อกสำหรับการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมทักษะการเขียนให้แก่ครูผู้สอนและผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถเขียนนำเสนอผลงานตนเองผ่านเว็บบล็อกของผู้สอน ผู้สอนสามารถให้ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานแก่ผู้เรียน นับเป็นการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบรายบุคคลและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ของครูเพ็ญศรี แทนหนู  โรงเรียนตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  http://pensrithai.blogspot.com/2014/02/blog-post_7696.html
ตัวอย่างการใช้เว็บบล็อกของครูเพ็ญศรี แทนหนู  http://pensrithai.blogspot.com/2014/02/blog-post_7696.html