โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

      รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัย "ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย" ทั่วประเทศ ประจำปี 2556 รวมจำนวน 8 โครงการ

เลขที่
ข้อเสนอโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ต้นสังกัด
1
 
ผลของการใช้เฟสบุ๊คที่มีต่อสมรรถภาพด้านการเรียนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
wilailuk.s@bu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
รูปแบบการใช้ ICT สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์จากแหล่งเรียนรู้เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ และต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ทางอาหาร
นายปราโมทย์   ธรรมรัตน์
ifrpmt@yahoo.com
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
การสำรวจรูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
นางสาวธัญญ์ณัช  บุษบงค์
thunyanut@nstda.or.th
 
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4
โครงการ การพัฒนาชุมชนออนไลน์เครือข่ายครูไทยหัวใจไอซีที
อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
khwanying@hotmail.com
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์
sirichai.nbr@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
การปฏิวัติการเรียนรู้ทักษะการอ่านด้วยหนังสือวรรณคดีไทยอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร
patcharintara@yahoo.com
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7
การศึกษาและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
ดร.สุธา เหลือลมัย
rssuthait@gmail.com
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
8
การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.ศยามน อินสะอาด
dr.sayamon@gmail.com
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น