วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมประชุมติดตามผลการสอนในเว็บบล็อก (รวบรวมคะแนน)

เรียน  ครูเครือข่าย Thai3p ทุกท่าน

     เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินการจัดจัดการเรียนรู้เป็นไปตามกำหนด ในกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งในช่วงระยะเวลาปิดเทอม (สำหรับโรงเรียนที่สอบปลายภาคล่าช้า) นี้ จึงขอแจ้งให้ครูเครือข่ายทุกท่าน โปรดเตรียมการรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะได้รวบรวมส่งในช่วงเดือนเมษายน 2557 นี้
     สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน หรือปลายเดือนเมษายน 2557 (ขณะนี้กำลังรอการอนุมัติเงินทุนสนับสนุน คาดว่าจะได้รับการโอนเงินทุนสนับสนุนมาภายในเดือนเมษายน 2557 นี้)
          สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้และการรวบรวมคะแนน รวมทั้งการเขียนรายงาน [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] โปรดประสานคุณนิลดา เจะอาแว ผู้ประสานงาน หรือติดต่อคณะนักวิจัยโดยตรงที่ ดร.ศิริชัย นามบุรี  โทรศัพท์ 08 4196 8099 ครับ


วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

แนะนำเมืองเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ผลงานของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสร์

http://krumaprangjp.blogspot.com/2014/02/blog-post_1854.html

     ผลงานการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน แนะนำเมืองเบตง อำเภอใต้สุดสยาม เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ของเด็กหญิงนิดา วงศ์บุญชัยเลิศ จัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกของคุณครูรณชัย จันทร์แก้ว (ครูมะปราง) ท่านที่สนใจ ลองอ่านได้ครับ... http://krumaprangjp.blogspot.com/2014/02/blog-post_1854.html  

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

เศรษฐกิจพอเพียง: ตัวอย่างเรียงความนักเรียนชั้น ม.2 สอนโดยครูสารีนา สะอิ โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส

http://krusareena.blogspot.com/2014/03/blog-post_8298.html
ตัวอย่างเรียงความเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ของเด็กหญิงฟารียา ฮาละ นักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนตันยงมัส จ.นราธิวาส ซึ่งรับผิดชอบสอนโดยคุณครูสารีนา สะอิ นับเป็นการเขียนเรียงความในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ โดยนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในเรื่อง "การเขียนเรียงความ" ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นความรู้ การรวบรวม การเรียบเรียงเนื้อหาได้ด้วยตนเอง