วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การอบรมปฏิบัติการครูภาษาไทย ครั้งที่ 2 เทคนิคการสอนโดยใช้เว็บบล็อกและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook

     โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  โดยโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดอบรมปฏิบัติการครั้งที่ ๒ เทคนิคการสอนโดยใช้เว็บบล็อกและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖เวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บบล็อก การใช้ Facebook และ Gmail เป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผลที่ได้จากครั้งนี้ ครูผู้สอนภาษาไทย ร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยร่วมกันกำหนดแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน และเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้เรียน
       นอกจากนั้น คณะนักวิจัยยังได้ร่วมกันพัฒนาแบบวัดความรู้และทักษะการใช้ ICT เพื่อเรียนรู้สำหรับประเมินผู้เรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้น
    สำหรับขั้นตอนต่อไป ครูผู้สอนภาษาไทยจะดำเนินการปรับและเผยแพร่แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกของผู้สอนเอง  สำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะเริ่มดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  และการประมวลผลและการสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะได้นำผลการดำเนินงานโครงการมานำเสนอเป็นระยะๆ ในโอกาสต่อไป [ภาพประกอบเพิ่มเติม...]

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผลการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทักษะการใช้ ICT ในการสอนและการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทักษะการใช้ ICT ในการสอนและการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 12 คน (จากจำนวน 15 คน ติดภารกิจ 3 คน ซึ่งโครงการจะจัดอบรมเสริมให้ภายหลัง)  เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งหลังจากการอบรมปฏิบัติการเสร็จสิ้น คุณครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างเว็บบล็อกเพื่อเตรียมสำหรับการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แผนการสอนเรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้ รายละเอียดผลงานการสร้างเว็บบล็อกของครูผู้สอนภาษาไทย มีดังนี้

ลำดับ
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
บล็อก
จังหวัด
1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
นายเปาซี  จารู
ยะลา
2
นางพัชนี พูลศรี
ยะลา เบตง
3
โรงเรียนจันทร์ประภัสส์อนุสรณ์
นายรณชัย จันทร์แก้ว
ยะลา เบตง
4
นางสาวนูรฮายาตี บีดิง
ยะลา
5
นางสาวสาลิณี ราตรีพฤกษ์
ยะลา
6
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
นางนัสรีน แลฮา
ปัตตานี
7
นางสาวนูรีซัน นิมะ
ปัตตานี
8
นางสาวสูรายา สามุยามา
ปัตตานี
9
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน
นายมะยามิง อาบู
กำลังพัฒนา
ปัตตานี
10
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางจินดา พิทักษ์
ปัตตานี
11
นางสาวหยาดฝน ส่าหีม
นราธิวาส
12
นางสาวสารีนา สะอิ
นราธิวาส
13
นางเพ็ญศรี แทนหนู
นราธิวาส
14
โรงเรียนสาธิตพัฒนาวิทยา
นางสาวรอกีเย๊าะ ดิง
ยะลา
15
โรงเรียนสุธิศาสน์วิทยา
นางสาวอลิษา สาและ
ยะลา

     ในการอบรมปฏิบัติการครั้งต่อไป จะเป็นกิจกรรมร่วมกันพัฒนาแผนการสอนของคณะครูผู้สอนภาษาไทยร่วมกัน เพื่อแปลงแผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนให้อยู่เว็บบล็อกของครูผู้สอน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนี้ ไม่น้อยกว่า 300 คน โปรดติดตามผลงานของคณะครูผู้สอนภาษาไทย และผลงานเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในเว็บบล็อกของครูผู้สอนต่อไป [ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และสร้างเว็บบล็อก

   ระหว่าง วันที่ 15-16 ธันวาคม 2556 โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้  ได้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน จากทั้งหมด 13 โรงเรียน ทั้งจากสังกัดสำนักการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น  6 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
   การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการเขียนเรียงความของนักเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเชิงบวก เรื่องราวดีๆ เชิงสร้างสรรค์ใน ด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต และการท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนใต้ ของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะของครูผู้สอนภาษาไทยในการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้อีเมล การใช้ Search Engine รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและทักษะการสร้างเว็บบล็อก การปรับแต่งองค์ประกอบเว็บบล็อกเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง
    สำหรับรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว เน้นการประยุกต์ใช้หลัก การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)  โดยใช้เว็บบล็อก (Web Blog)  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ Facebook  และ Gmail เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซี่งในงานวิจัยนี้เรียกรูปแบบการเรียนรู้ว่า Thai  CoWeb-SocNet  เป็นรูปแบบที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งคณะนักวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการเขียนเรียงความและการใช้ภาษาไทยดีขึ้น มีเรียงความนำเสนอเรื่องราวดีๆ เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่เป็นนักเรียนกลุ่มขยายผล จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เรื่อง เผยแพร่ผ่านเว็บบล็อกของผู้สอนจำนวน 15 เว็บบล็อก
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ประสานงานโครงการวิจัยจากสถาบันรามจิตติ ลงพื้นที่มาติดตามเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการวิจัย สำหรับผลการวิจัยจากโครงการนี้ จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป[ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม...]  [ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2556

::ประกาศ::
 
โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กำหนดจัดกิจกรรมอบรม "ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทักษะการใช้ ICT ในการสอนและการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้" ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 15 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 13 โรงเรียน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือสืบค้น การใช้ Gmail สำหรับการสื่อสารและการสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดอบรมปฏิบัติการใน วันอาทิตย์และจันทร์ที่ 15-16 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการอบรมปฏิบัติการจะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป [กำหนดการอบรม...]

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมประชุมชี้แจงครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ม. ๒: กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๖สำนักวิทยบริการฯ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา โครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้" จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ม. ๒ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน ๑๕ คน (จาก ๑๓ โรงเรียน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการและคณะได้แนะนำโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดโครงการร่วมกัน ประโยชน์ที่ครูผู้สอนจะได้รับจากโครงการ รวมทั้งการลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้
 
ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการจากครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในพื้นที่ โครงการวิจัยนี้ นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ได้เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนสอนหรือการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน เป็นแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีโอกาสร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ โดยเน้นทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ [ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อโรงเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ

     ตามที่โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย” ได้ทำการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้"  โดยประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ จังหวัดละ ๕ โรงเรียน (ทุน) 
     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๕ คน (ทุน) โดยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดยะลา
ลำดับ
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
นายเปาซี  จารู
นางพัชนี พูลศรี
นางสาวนูรฮายาตี บีดิง
นางสาวสาลิณี ราตรีพฤกษ์
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
นางสาวนูรีดา เจ๊ะยอ
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
นางนัสรีน แลฮา
นางสาวกมลชนก คงแก้ว
จังหวัดปัตตานี
นางสาวนูรีซัน นิมะ
นางสาวสูรายา สามุยามา
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน
นายมะยามิง อาบู
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางจินดา พิทักษ์
จังหวัดนราธิวาส
นางสาวหยาดฝน ส่าหีม
นางสาวสารีนา สะอิ
 
นางเพ็ญศรี แทนหนู
โรงเรียนวัดโคกโก
นางสาวรอสนะห์ อับดุลรอมัน
 
ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการใน เสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา