วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

เศรษฐกิจพอเพียง: ตัวอย่างเรียงความนักเรียนชั้น ม.2 สอนโดยครูสารีนา สะอิ โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส

http://krusareena.blogspot.com/2014/03/blog-post_8298.html
ตัวอย่างเรียงความเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ของเด็กหญิงฟารียา ฮาละ นักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนตันยงมัส จ.นราธิวาส ซึ่งรับผิดชอบสอนโดยคุณครูสารีนา สะอิ นับเป็นการเขียนเรียงความในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ โดยนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในเรื่อง "การเขียนเรียงความ" ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นความรู้ การรวบรวม การเรียบเรียงเนื้อหาได้ด้วยตนเอง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น