วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัย โครงการ ICT เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. คณะนักวิจัย "โครงการไอซีทีเพื่อการปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย" เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (ปิดโครงการวิจัย) ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชั้น 14 อาคาร SM สนามเป้า กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยในโครงการนำเสนอโครงการวิจัย จำนวน 14 โครงการ รวมทั้งโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมี ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ดังรายชื่อนักวิจัย ดังนี้
  1. รูปแบบการใช้ไอซีทีพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์จากแหล่งเรียนรู้เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ สถาบันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ)
  2. การสำรวจรูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา (นางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. หัวหน้าโครงการ)
  3. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( ดร.ศิริชัย นามบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) [สไลด์ประกอบการนำเสนอ...]
  4. การปฏิวัติการเรียนรู้ทักษะการอ่านด้วยหนังสือวรรณคดีไทยอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หัวหน้าโครงการ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  5. การศึกษาและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (ดร.สุธา เหลือลมัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ)
  6. ผลของการใช้เฟสบุคที่มีต่อสมรรถภาพด้านการเรียนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
  7. การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ศยามน อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหน้าโครงการ)
  8. การพัฒนาชุมชนออนไลน์เครือข่ายครูไทยหัวใจไอซีที (ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวหน้าโครงการ)
   การจัดเวทีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง คุณครูพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล ครูเชี่ยวชาญการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
   การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ เน้นผลการวิจัยที่เป็นรูปแบบหรือกระบวนการที่สามารถนำรูปแบบและกระบวนการไปปรับประยุกต์ใช้ได้และขยายผลในครูกลุ่มใหม่ หรือสามารถทำซ้ำได้ใหม่ได้ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีนำไปพัฒนาครูผู้สอนต่อไปได้

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมแลกเปลี่ยน ทบทวน และติดตามการจัดการเรียนรู้

    โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  โดยโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน  เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จะจัดกิจกรรมติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญครูผู้สอนเครือข่ายทั้ง 15 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ [รายละเอียดหนังสือเชิญและกำหนดการ]