วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมประชุมชี้แจงครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ม. ๒: กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๖สำนักวิทยบริการฯ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา โครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้" จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ม. ๒ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน ๑๕ คน (จาก ๑๓ โรงเรียน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการและคณะได้แนะนำโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดโครงการร่วมกัน ประโยชน์ที่ครูผู้สอนจะได้รับจากโครงการ รวมทั้งการลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้
 
ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการจากครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในพื้นที่ โครงการวิจัยนี้ นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ได้เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนสอนหรือการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน เป็นแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีโอกาสร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ โดยเน้นทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ [ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อโรงเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ

     ตามที่โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย” ได้ทำการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้"  โดยประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ จังหวัดละ ๕ โรงเรียน (ทุน) 
     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๕ คน (ทุน) โดยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดยะลา
ลำดับ
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
นายเปาซี  จารู
นางพัชนี พูลศรี
นางสาวนูรฮายาตี บีดิง
นางสาวสาลิณี ราตรีพฤกษ์
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
นางสาวนูรีดา เจ๊ะยอ
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
นางนัสรีน แลฮา
นางสาวกมลชนก คงแก้ว
จังหวัดปัตตานี
นางสาวนูรีซัน นิมะ
นางสาวสูรายา สามุยามา
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน
นายมะยามิง อาบู
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางจินดา พิทักษ์
จังหวัดนราธิวาส
นางสาวหยาดฝน ส่าหีม
นางสาวสารีนา สะอิ
 
นางเพ็ญศรี แทนหนู
โรงเรียนวัดโคกโก
นางสาวรอสนะห์ อับดุลรอมัน
 
ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการใน เสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะนักวิจัย: วางแผนการศึกษาข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  คณะนักวิจัยนำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี  หัวหน้าโครงการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแบ่งกรอบงานและประเด็นศึกษา สำหรับการเขียนรายงานการวิจัยในบทที่ ๑ บทที่ ๒  พร้อมทั้งการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานวิจัยร่วมกันสามารถบรรลุเป้าหมายได้