วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับสมัครทุนสนับสนุนการร่วมโครงการวิจัยพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย ชั้น ม. 2

      หน่วยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้มีโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ง มี ดร.ศิริชัย นามบุรี  เป็นหัวหน้าโครงการ  
     โครงการวิจัยฯ นี้ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ ๕ โรงเรียน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) โดยสนับสนุนให้รับทุนการเข้าร่วมโครงการวิจัยโรงเรียน (ครูผู้สอนภาษาไทย ๑ คน นักเรียนต้นแบบ ๒ คน) ละ  ๑๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๕ ทุน ร่วมจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยความร่วมมือของผู้สอนและผู้เรียน โดยใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยม เช่น Facebook  Google+ เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้  
     ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  นี้ [รายละเอียดโครงการและใบสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น