วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัย Thai3p ในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการ Thai3p นำผลการวิจัยและผลการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของครูผู้สอน จำนวน 14 คน ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในบูธนิทรรศการวิชาการในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารประกอบ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในวิชาต่างๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมและลงชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดจากการวิจัยในระยะต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมาก

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร [Download] และส่งอีเมลมาที่ sirichai.nbr@gmail.com ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น