วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”

      ตามที่่หน่วยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยโครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ -๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น 

   เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้การจัดส่งเอกสารรายละเอียดโครงการไปถึงโรงเรียนต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนล่าช้า  ดังนั้น โครงการฯ จึงประกาศขยายเวลารับสมัครครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการไปจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  (ยกเว้น ถ้ายังมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ จะประกาศขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...] [Download รายละเอียดและใบสมัคร...]

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

ล็อก (Blog)  เว็บบล็อก (Web Blog) หรือบางครั้งใช้ เว็บล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ถือเป็นเครื่องมือหรือช่องทางหนึ่งของ เว็บยุค 2.0  ซึ่งเน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสารผ่านเว็บกับผู้ใช้บริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และหลากหลายวิธีการ จึงทำให้สามารถกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้อย่างสะดวกและที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการการเรียนรู้ในยุคใช้ ICT เป็นฐานในการเรียนรู้ได้
     เครื่องมือในเว็บยุค 2.0 ได้แก่ เว็บเครื่องมือค้นหา เว็บบล็อก วิกิเว็บไซต์  Youtube   Facebook และอื่นๆ อีกมากมาย ดังภาพ
ภาพที่ 1  ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลในเว็บยุค 2.0
ที่มา: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-telematica/web-2.0-and-web-3.0-technologies

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับสมัครทุนสนับสนุนการร่วมโครงการวิจัยพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย ชั้น ม. 2

      หน่วยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้มีโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ง มี ดร.ศิริชัย นามบุรี  เป็นหัวหน้าโครงการ  
     โครงการวิจัยฯ นี้ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ ๕ โรงเรียน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) โดยสนับสนุนให้รับทุนการเข้าร่วมโครงการวิจัยโรงเรียน (ครูผู้สอนภาษาไทย ๑ คน นักเรียนต้นแบบ ๒ คน) ละ  ๑๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๕ ทุน ร่วมจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยความร่วมมือของผู้สอนและผู้เรียน โดยใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยม เช่น Facebook  Google+ เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้  
     ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  นี้ [รายละเอียดโครงการและใบสมัคร