แหล่งเรียนรู้

ประยุกต์ใช้เว็บบล็อกกับการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ Facebook กับการเรียนรู้
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความที่เกี่ยวข้อง
  • สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ. (2551). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นเป็นสื่อ กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้.  วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน-ตุลาคม 2551). ออนไลน์  http://abcjournal.trf.or.th/attachments/article/325/p5.pdf


วารสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น