เครือข่ายครูผู้สอน


รายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย ข้อมูลโรงเรียน และเว็บบล็อกสอนรายวิชาภาษาไทยที่ร่วมจัดการเรียนรู้ในโครงการวิจัยฯ จำนวน ๑๕ เว็บบล็อก


ลำดับ
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
บล็อก
จังหวัด
1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
นายเปาซี  จารู
กรรมการ
ยะลา
2
นางพัชนี พูลศรี
รองประธานกลุ่ม
ยะลา เบตง
3
โรงเรียนจันทร์ประภัสส์อนุสรณ์
นายรณชัย จันทร์แก้ว
เลขานุการ
ยะลา เบตง
4
นางสาวนูรฮายาตี บีดิง
กรรมการ
ยะลา
5
นางสาวสาลิณี ราตรีพฤกษ์
กรรมการ
ยะลา
6
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
นางนัสรีน แลฮา
ปัตตานี
7
นางสาวนูรีซัน นิมะ
กรรมการ
ปัตตานี
8
นางสาวสูรายา สามุยามา
กรรมการ
ปัตตานี
9
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน
นางสาวอามาน อาเกะ
กรรมการ
ปัตตานี
10
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางจินดา พิทักษ์
กรรมการ
ปัตตานี
11
นางสาวหยาดฝน ส่าหีม
นราธิวาส
12
นางสาวสารีนา สะอิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นราธิวาส
13
นางเพ็ญศรี แทนหนู
ประธานกลุ่ม
นราธิวาส
14
โรงเรียนสาธิตพัฒนาวิทยา
นางสาวรอกีเย๊าะ ดิง
กรรมการ
ยะลา
15
โรงเรียนสุธิศาสน์วิทยา
นางสาวอลิษา สาและ
กรรมการ
ยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น