วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกวดเรียงความ"ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ระดับประถม-อุดมศึกษาชิงเงินรางวัลเป็นล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยม 12 ประการ" ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
มีรายละเอียดดังนี้

1.หัวข้อ"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ"
2.แบ่งผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ 3 ระดับ
2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.)
2.3 ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.)

หลักเกณฑ์การส่งเรียงควสามเข้าประกวด
1.ให้ใช้ตัวพิมพ์ดีด หรือตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ เอ 4 (ตัวอักษรอังสนา)
สำหรับประถมศึกษาให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เว้นบรรทัด ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษสมุดเรียน หรือคอมพิวเตอร์
2.ต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อที่จัดประกวด
3.การส่งเรียงความเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุระดับ และหัวข้อค่านิยมพร้อมแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้อย่างสะดวก ชัดเจน
4.สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 1 หัวข้อ หรือมากกว่า ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนหัวข้อ
รางวัลสำหรับเรียงความที่ชนะเลิศ

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับมัธยมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ช.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับ ป.ว.ส.) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ต่อ 1 หัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

การส่งเรียงความ
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ทาง E-mail : prdthailand@gmail.com

ข้อมูลจาก
EDUZone: http://www4.eduzones.com/magazine/136640
AECNews: http://www.aecnews.co.th/social/read/3229

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัย โครงการ ICT เพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. คณะนักวิจัย "โครงการไอซีทีเพื่อการปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและสังคมไทย" เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (ปิดโครงการวิจัย) ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชั้น 14 อาคาร SM สนามเป้า กรุงเทพฯ โดยมีนักวิจัยในโครงการนำเสนอโครงการวิจัย จำนวน 14 โครงการ รวมทั้งโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมี ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ดังรายชื่อนักวิจัย ดังนี้
  1. รูปแบบการใช้ไอซีทีพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์จากแหล่งเรียนรู้เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ สถาบันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ)
  2. การสำรวจรูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา (นางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. หัวหน้าโครงการ)
  3. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( ดร.ศิริชัย นามบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) [สไลด์ประกอบการนำเสนอ...]
  4. การปฏิวัติการเรียนรู้ทักษะการอ่านด้วยหนังสือวรรณคดีไทยอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หัวหน้าโครงการ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  5. การศึกษาและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (ดร.สุธา เหลือลมัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ)
  6. ผลของการใช้เฟสบุคที่มีต่อสมรรถภาพด้านการเรียนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
  7. การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ศยามน อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหน้าโครงการ)
  8. การพัฒนาชุมชนออนไลน์เครือข่ายครูไทยหัวใจไอซีที (ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวหน้าโครงการ)
   การจัดเวทีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง คุณครูพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล ครูเชี่ยวชาญการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
   การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ เน้นผลการวิจัยที่เป็นรูปแบบหรือกระบวนการที่สามารถนำรูปแบบและกระบวนการไปปรับประยุกต์ใช้ได้และขยายผลในครูกลุ่มใหม่ หรือสามารถทำซ้ำได้ใหม่ได้ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีนำไปพัฒนาครูผู้สอนต่อไปได้

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมแลกเปลี่ยน ทบทวน และติดตามการจัดการเรียนรู้

    โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  โดยโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน  เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จะจัดกิจกรรมติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญครูผู้สอนเครือข่ายทั้ง 15 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ [รายละเอียดหนังสือเชิญและกำหนดการ]

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการนำเสนอโปสเตอร์ของครู Thai3P: ผลงานการจัดการการเรียนรู้การใช้รูปแบบ Thai CoWeb-SocNetระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 โครงการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกลุ่มครู Thai3p นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโปสเตอร์ในบูธโครงการวิจัย ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผลการนำเสนอผลงานจากโครงการวิจัยครั้งนี้ มีนักศึกษาและคุณครูผู้สอนให้ความสนใจ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการวิจัยโดยใช้ไอซีทีเป็นฐานจำนวนมาก
     ทั้งนี้ จะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนโดยใช้ไอซีทีเป็นฐานในโอกาสต่อไป [ดูโปสเตอร์ผลงานอื่นๆ...]

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัย Thai3p ในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการ Thai3p นำผลการวิจัยและผลการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของครูผู้สอน จำนวน 14 คน ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในบูธนิทรรศการวิชาการในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารประกอบ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในวิชาต่างๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมและลงชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดจากการวิจัยในระยะต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมาก

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร [Download] และส่งอีเมลมาที่ sirichai.nbr@gmail.com วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการวิจัย Thai3p ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาชายแดนใต้"

โครงการวิจัย Thai3p ร่วมจัดบูธในงาน  "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาชายแดนใต้" ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเชิญชวนให้ครูผู้สนใจการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรายวิชา โดยจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณของบูธคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (อาคารประกอบหอประชุมเล็กปีกขวา)  โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันนกเขา การเสวนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมแสดงสินค้า OTOP  สินค้าธุรกิจรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามรายละเอียดที่ http://www.yru.ac.th/80year
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสำหรับนำเสนอ Poster ในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

เรียน คุณครูกลุ่ม Thai3p 

    กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งภาพประกอบให้คุณนิลดาตามฟอร์มที่แนบมานี้ เพื่อจะจัดทำ Poster นำเสนอในบูธโครงการวิจัยในงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 8 ส.ค. นี้นะครับ เพราะทางโครงการจะต้องเตรียมจัดทำเป็น Poster และต้องใช้เวลาออกแบบครับ 
กรณีมีปัญหาประสานคุณนิลดาครับ  ขอบคุณมาก