คณะนักวิจัย


ดร.ศิริชัย นามบุรี  หัวหน้าโครงการวิจัย
โทรศัพท์: 0841968099
อีเมล: sirichai.nbr@gmail.com
เว็บไซต์: http://ict-bl.blogspot.com 

นางสาวจันทนา มีชัยชนะ  ผู้ร่วมวิจัย
โทรศัพท์: 08-7288-5012
อีเมล: paperboat_ann@hotmail.com

นางสาวฟูไดละห์  ดือมอง ผู้ร่วมวิจัย
โทรศัพท์: 08-1097-3376
อีเมล: fudailah@hotmail.com

นายอิมรอน  แวมง  ผู้ร่วมวิจัย
โทรศัพท์: 08-3821-9306
อีเมล: imron2002@hotmail.com

นางสาวนิลดา  เจะแว  ผู้ประสานโครงการวิจัย
โทรศัพท์: 0-8036-6990
 อีเมล: jehwae027@gmail.com