วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการนำเสนอโปสเตอร์ของครู Thai3P: ผลงานการจัดการการเรียนรู้การใช้รูปแบบ Thai CoWeb-SocNetระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 โครงการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกลุ่มครู Thai3p นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโปสเตอร์ในบูธโครงการวิจัย ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผลการนำเสนอผลงานจากโครงการวิจัยครั้งนี้ มีนักศึกษาและคุณครูผู้สอนให้ความสนใจ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการวิจัยโดยใช้ไอซีทีเป็นฐานจำนวนมาก
     ทั้งนี้ จะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนโดยใช้ไอซีทีเป็นฐานในโอกาสต่อไป [ดูโปสเตอร์ผลงานอื่นๆ...]

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมนำเสนอโครงการวิจัย Thai3p ในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการ Thai3p นำผลการวิจัยและผลการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของครูผู้สอน จำนวน 14 คน ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในบูธนิทรรศการวิชาการในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารประกอบ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในวิชาต่างๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมและลงชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดจากการวิจัยในระยะต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมาก

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร [Download] และส่งอีเมลมาที่ sirichai.nbr@gmail.com วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการวิจัย Thai3p ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาชายแดนใต้"

โครงการวิจัย Thai3p ร่วมจัดบูธในงาน  "80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาชายแดนใต้" ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเชิญชวนให้ครูผู้สนใจการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรายวิชา โดยจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณของบูธคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (อาคารประกอบหอประชุมเล็กปีกขวา)  โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันนกเขา การเสวนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมแสดงสินค้า OTOP  สินค้าธุรกิจรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามรายละเอียดที่ http://www.yru.ac.th/80year
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสำหรับนำเสนอ Poster ในงาน "80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

เรียน คุณครูกลุ่ม Thai3p 

    กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งภาพประกอบให้คุณนิลดาตามฟอร์มที่แนบมานี้ เพื่อจะจัดทำ Poster นำเสนอในบูธโครงการวิจัยในงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 8 ส.ค. นี้นะครับ เพราะทางโครงการจะต้องเตรียมจัดทำเป็น Poster และต้องใช้เวลาออกแบบครับ 
กรณีมีปัญหาประสานคุณนิลดาครับ  ขอบคุณมาก