วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวทางการดำเนินงานของคุณครูเครือข่าย Thai3p ในระยะต่อไป

เรียน  คุณครูเครือข่าย Thai3p

            ขณะนี้คุณครูมะปราง (ผู้ประสานงานของกลุ่ม) ได้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ (ที่มีโอกาสร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ)  ใบความรู้ที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ  ใบความรู้ที่ ๒ เทคนิคการเขียนเรียงความที่ดี  ใบงานที่ ๑ การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์  เรียบร้อยแล้ว (ดูตัวอย่างได้ที่ http://krusirichai.blogspot.com) รวมทั้ง คณะนักวิจัยได้ร่วมพัฒนาแบบประเมิน IOC ของแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรียงความเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้คัดกรองข้อสอบที่สามารถวัดตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกำหนดน้ำหนักของจุดประสงค์แต่ละข้อ ว่าต้องการวัดกี่คะแนน เพื่อนำมาใช้ทดสอบกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
           นอกจากนั้นคณะนักวิจัยฯ ได้พัฒนาแบบทดสอบประเมินความรู้และทักษะด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ  Thai WebSoc CoNet  สำหรับทดสอบผู้เรียน ก่อนและหลังเรียนเสร็จสิ้นโครงการ (20 ข้อ) รวมทั้งแบบเก็บคะแนนของนักเรียน (ยังขาดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน) เรียบร้อยแล้ว

           ขั้นตอนจากนี้ไป สิ่งที่ครูผู้สอนควรดำเนินการให้พร้อมสำหรับการจัดการการเรียนรู้  คือ

1. ปรับแต่งเว็บบล็อกของตนเองให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ (ดูตัวอย่าง http://krusirichai.blogspot.com )
2. สร้างกลุ่ม Thai3pM2 ใน Facebook รับ Add นักเรียนของห้องเข้ากลุ่ม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
3. สร้างกลุ่มติดต่อใน Gmail เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารอีกทางหนึ่ง
4. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ของนักเรียน (ที่ส่งให้คุณครูทางอีเมล)
5. เพิ่มชื่อนักเรียนเป็นผู้เขียนในเว็บบล็อกของครู โดยใช้ Gmail ของนักเรียน
6. ทดสอบให้นักเรียนเขียนประวัติตนเองในเว็บบล็อกของครู พร้อมแทรกภาพ แทรกวิดีโอ เพื่อเป็นการฝึกการใช้เว็บบล็อกของครู

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :  หน้าดาวน์โหลดของเว็บบล็อกนี้ http://thai3p.blogspot.com/p/blog-page_10.html

2 ความคิดเห็น:

  1. ช่วงนี้มีอบรมบ่อย อาทิตย์หน้าจะเริ่มทำครับ ยังไงก็ขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วย

    ตอบลบ
  2. ได้ครับ ถ้ามีปัญหาอย่างไร ให้สอบถามได้หรือติดต่อคุณนิลดาได้เลยครับ

    ตอบลบ