วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตัวอย่างการใช้ Facebook สอนภาษาไทย ในกลุ่เครือข่ายครู Thai3p

    ตัวอย่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างกลุ่มร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนของเครือข่ายครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 โรงเรียน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
    เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (http://www.Facebook.com ) นับเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกเชื่อมต่อออนไลน์ต่อเดือนอยู่จำนวนมากกว่า 1.23 พันล้านราย (ข้อมูลเมื่อ 1/29/2014)  เฟชบุ๊คมีความสามารถหลากหลาย จัดการกลุ่มและสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกลุ่มแบบเปิดและกลุ่มแบบปิด บริการเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นก็ได้ นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการจัดการภาพ ตารางนัดหมายกิจกรรม จัดการแนบแฟ้มข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้สะดวก ซึ่งเหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารขณะมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เป็นช่องทางในการสื่อสารได้สะดวกในทุกๆ ที่ทุกๆ เวลา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่แต่ละคนสามารถจัดหาหรือมีอุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ติดตามตัว (Mobile Devices) เช่น Smart Phone, Tablet, iPad  ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่าย 3G จึงนับเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์ได้ในทุกๆ ที่และทุกเวลา จึงทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการสอน และรวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน
    ดังตัวอย่าง เป็นการใช้ Facebook เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของผู้สอนใช้ร่วมกัน Web Blog ทดลองจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นการสร้างศักยภาพด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ของสังคมไทยได้อย่างชัดเจน

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการ Thai3p จัดกิจกรรมติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้

    โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรมที่ ๖ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำหนดขึ้น โดยจัดกิจกรมใน วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
[ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนะนำเว็บสอนภาษาไทยของครูมะปราง (ครูรณชัย จันทร์แก้ว)

ตัวอย่างเว็บบล็อกของครูมะปราง http://krumaprangjp.blogspot.com
แนะนำเว็บบล็อกครูมะปราง หรือคุณครูรณชัย จันทร์แก้ว ครูภาษาไทยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้ http://krumaprangjp.blogspot.com ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ มีผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจันทร์ประภัสส์อนุสรณ์ อ.เบตง จ.ยะลา นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ติดตามเนื้อหาและชมภาพในเว็บบล็อกของคุณครู ซึ่งผลงานของผู้เรียนจะได้รับข้อเสนอแนะจากคุณครู และปรับแก้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตัวอย่างเว็บบล็อกครูเพ็ญศรี แทนหนู โรงเรียนบ้านตันหยงมัส สอนภาษาไทย ม.2

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้น ม.2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ของครูเพ็ญศรี แทนหนู เป็นการปรับประยุกต์ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในยุคใหม่ 
ตัวอย่างเว็บบล็อกสอนภาษาไทย ครูเพ็ญศรี แทนหนูู
ที่สำคัญทำให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในวงกว้างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนเกิดทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการเขียนเรียงความและเผยแพร่ผ่านเว็บบล็อก องค์ประกอบในเนื้อหาของเรียงความ นอกจากจะมีโครงสร้างของตัวเรียงความครบถ้วนตามองค์ประกอบของเรียงความแล้ว ผู้เรียนยังสามารถนำสื่อมัลติมีเดียที่สืบค้นได้หรือที่สร้างหรือถ่ายทำเอง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนยุค ICT  ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่เว็บบล็อกของคุณครูเพ็ญศรีที่ลิงก์ http://pensrithai.blogspot.com หรือของครูเครือข่าย Thai3p ได้ที่ http://thai3p.blogspot.com/p/blog-page_15.html

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตัวอย่างเว็บบล็อกสอนภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ คุณครูรอกีเย๊าะ ดิง (ครูจิ๊)

    แนะนำเว็บบล็อกสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม. 2 ของคุณครูรอกีเย๊าะ  ดิง (ครูจิ๊) โรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต) ซึ่งเริ่มจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ให้คะแนนและข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน ให้โอกาสในการปรับปรุงผลงาน ท่านที่สนใจ สามารถติดตามผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูจิ๊ได้ที่ http://kroojisatit.blogspot.com