วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างเว็บบล็อก คุณครูหยาดฝน ส่าหีม โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส

http://narasikkalaithai.blogspot.com/
 
http://narasikkalaithai.blogspot.com  เว็บบล็อกคุณครูหยาดฝน ส่าหีม โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส ตัวอย่างการใช้เว็บบล็อกเริ่มจัดการการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ โดยมีตัวอย่างผลงานของนักเรียนเขียนเรียงความนำเสนอไว้ในเว็บบล็อกของคุณครู เข้าไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ

นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยระยะที่ 1


วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557  ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการวิจัยฯ จะเดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  อาคาร SM สนามเป้า กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมการรายงานผลและผลการนำเสนอข้อมูลจะได้นำมาฝากคณะครูเครือข่าย Thai3p ต่อไปครับ ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขกับการพัฒนาเว็บบล็อกสำหรับเตรียมการจัดกการเรียนรู้ต่อไปนะครับ คงจะมีกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง ช่วง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ครับ

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวทางการดำเนินงานของคุณครูเครือข่าย Thai3p ในระยะต่อไป

เรียน  คุณครูเครือข่าย Thai3p

            ขณะนี้คุณครูมะปราง (ผู้ประสานงานของกลุ่ม) ได้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ (ที่มีโอกาสร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ)  ใบความรู้ที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ  ใบความรู้ที่ ๒ เทคนิคการเขียนเรียงความที่ดี  ใบงานที่ ๑ การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์  เรียบร้อยแล้ว (ดูตัวอย่างได้ที่ http://krusirichai.blogspot.com) รวมทั้ง คณะนักวิจัยได้ร่วมพัฒนาแบบประเมิน IOC ของแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรียงความเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้คัดกรองข้อสอบที่สามารถวัดตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกำหนดน้ำหนักของจุดประสงค์แต่ละข้อ ว่าต้องการวัดกี่คะแนน เพื่อนำมาใช้ทดสอบกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
           นอกจากนั้นคณะนักวิจัยฯ ได้พัฒนาแบบทดสอบประเมินความรู้และทักษะด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ  Thai WebSoc CoNet  สำหรับทดสอบผู้เรียน ก่อนและหลังเรียนเสร็จสิ้นโครงการ (20 ข้อ) รวมทั้งแบบเก็บคะแนนของนักเรียน (ยังขาดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน) เรียบร้อยแล้ว

           ขั้นตอนจากนี้ไป สิ่งที่ครูผู้สอนควรดำเนินการให้พร้อมสำหรับการจัดการการเรียนรู้  คือ

1. ปรับแต่งเว็บบล็อกของตนเองให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ (ดูตัวอย่าง http://krusirichai.blogspot.com )
2. สร้างกลุ่ม Thai3pM2 ใน Facebook รับ Add นักเรียนของห้องเข้ากลุ่ม เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
3. สร้างกลุ่มติดต่อใน Gmail เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารอีกทางหนึ่ง
4. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ของนักเรียน (ที่ส่งให้คุณครูทางอีเมล)
5. เพิ่มชื่อนักเรียนเป็นผู้เขียนในเว็บบล็อกของครู โดยใช้ Gmail ของนักเรียน
6. ทดสอบให้นักเรียนเขียนประวัติตนเองในเว็บบล็อกของครู พร้อมแทรกภาพ แทรกวิดีโอ เพื่อเป็นการฝึกการใช้เว็บบล็อกของครู

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :  หน้าดาวน์โหลดของเว็บบล็อกนี้ http://thai3p.blogspot.com/p/blog-page_10.html

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างการปรับแต่งเว็บบล็อกสำหรับเตรียมการจัดการเรียนรู้ และการนำเสนอเรียงความของนักเรียน


เรียน คุณครูกลุ่ม Thai3p ทุกท่านครับ

  สำหรับตัวอย่างในการปรับแต่งเว็บบล็อกของคุณครูทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์  โปรดปรับแต่งเว็บบล็อกให้มีองค์ประกอบให้ครบถ้วน ได้แก่  ประวัติและที่อยู่ที่ติดต่อของคุณครู  ใบความรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรียงความ ใบความรู้ที่ 2 เทคนิคการเขียนเรียงความ และ ใบงานที่ 1 การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์  ดูตัวอย่างได้จาก    http://krusirichai.blogspot.com  ครับ
     สำหรับรูปแบบการนำเสนอเรียงความของนักเรียนในเว็บบล็อกขอคุณครู สามารถดูตัวอย่างในเว็บบล็อก http://krusirichai.blogspot.com เช่นกันครับ (เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอเรียงความผ่านเว็บบล็อกที่สามารถแทรกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ประกอบเนื้อหาได้ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเรียงความ)
     ท่านใดมีปัญหาในการปรับแต่ง โปรดติดต่อสอบถามได้ครับ ทาง Facebook กลุ่ม Thai3p หรือเสนอความเห็นในบทความนี้ได้ครับ