วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อโรงเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ

     ตามที่โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย” ได้ทำการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้"  โดยประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ จังหวัดละ ๕ โรงเรียน (ทุน) 
     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๕ คน (ทุน) โดยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดยะลา
ลำดับ
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
นายเปาซี  จารู
นางพัชนี พูลศรี
นางสาวนูรฮายาตี บีดิง
นางสาวสาลิณี ราตรีพฤกษ์
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
นางสาวนูรีดา เจ๊ะยอ
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
นางนัสรีน แลฮา
นางสาวกมลชนก คงแก้ว
จังหวัดปัตตานี
นางสาวนูรีซัน นิมะ
นางสาวสูรายา สามุยามา
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน
นายมะยามิง อาบู
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางจินดา พิทักษ์
จังหวัดนราธิวาส
นางสาวหยาดฝน ส่าหีม
นางสาวสารีนา สะอิ
 
นางเพ็ญศรี แทนหนู
โรงเรียนวัดโคกโก
นางสาวรอสนะห์ อับดุลรอมัน
 
ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการใน เสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น