วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะนักวิจัย: วางแผนการศึกษาข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  คณะนักวิจัยนำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี  หัวหน้าโครงการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแบ่งกรอบงานและประเด็นศึกษา สำหรับการเขียนรายงานการวิจัยในบทที่ ๑ บทที่ ๒  พร้อมทั้งการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานวิจัยร่วมกันสามารถบรรลุเป้าหมายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น