วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมประชุมชี้แจงครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ม. ๒: กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๖สำนักวิทยบริการฯ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา โครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้" จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ม. ๒ จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน ๑๕ คน (จาก ๑๓ โรงเรียน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการและคณะได้แนะนำโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดโครงการร่วมกัน ประโยชน์ที่ครูผู้สอนจะได้รับจากโครงการ รวมทั้งการลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้
 
ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการจากครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในพื้นที่ โครงการวิจัยนี้ นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ได้เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนสอนหรือการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน เป็นแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีโอกาสร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ โดยเน้นทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ [ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น