วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

ล็อก (Blog)  เว็บบล็อก (Web Blog) หรือบางครั้งใช้ เว็บล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ถือเป็นเครื่องมือหรือช่องทางหนึ่งของ เว็บยุค 2.0  ซึ่งเน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสารผ่านเว็บกับผู้ใช้บริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และหลากหลายวิธีการ จึงทำให้สามารถกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้อย่างสะดวกและที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการการเรียนรู้ในยุคใช้ ICT เป็นฐานในการเรียนรู้ได้
     เครื่องมือในเว็บยุค 2.0 ได้แก่ เว็บเครื่องมือค้นหา เว็บบล็อก วิกิเว็บไซต์  Youtube   Facebook และอื่นๆ อีกมากมาย ดังภาพ
ภาพที่ 1  ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลในเว็บยุค 2.0
ที่มา: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-telematica/web-2.0-and-web-3.0-technologies


      สำหรับเว็บบล็อก คือ เว็บไซต์ประเภทหนึ่่งที่ทำหน้าที่ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของผู้บันทึกหรือผู้เขียน เรียกว่า Blogger ตามลำดับวันที่และเวลา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถร่วมให้ข้อเสนอแนะรวมทั้ง อนุญาตให้ผู้สนใจร่วมกันเขียนเพิ่มเติมให้ข้อเสนอแนะได้ ดังนั้น จึงมีผู้นำเว็บบล็อกมาใช้ในองค์กรเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ เป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร รวมทั้งนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างแพร่หลาย
      เครื่่องมือสำหรับสร้างเว็บบล็อกที่นิยมแพร่หลาย ได้แก่  Blogger ซึ่งเป็นบริการของ Google  ผู้สนใจสามารถใช้บัญชี Gmail เข้าใช้บริการสร้างเว็บบล็อกได้ที่เว็บไซต์  http://www.blogger.com  หรือ http://www.blogspot.com  และ Wordpress ขอใช้บริการได้ที่ http://www.wordpress.com  ซึ่งเมื่อสร้างเว็บบล็อกได้แล้ว จะได้ URL หรือที่อยู่เว็บบล็อกเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับการบันทึกและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างงายดาย ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ไม่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการสร้างเว็บ ดังตัวอย่าง เว็บบล็อกที่สร้างด้วยเครื่องมือของ Blogger เช่น http://ict-bl.blogspot.com  http://sapan-yru.blogspot.com 
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมปฏิบัติการการสร้างเว็บบล็อกด้วย Blogger เพื่อจัดการการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ...โปรดติดตามเรื่องราวอื่นๆ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น