วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญคุณครูและนักเรียนกลุ่ม Thai3P ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้ Thai CoWeb-SocNet

ประกาศ !!! วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ขอเชิญคุณครูผู้สอนภาษาไทย ในกลุ่ม Thai3P ทุกท่าน ตัวแทนนักเรียน นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเวที "แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Thai CoWeb-SocNet" สำหรับจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์  โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีราละเอียดดังนี้
 • เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
 • เวลา 08.30 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
 • เวลา 09.00 - 10.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 กลุ่ม (คละกลุ่ม จังหวัด ครู และนักเรียน)
 • เวลา 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
 • เวลา 10.45 - 12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 กลุ่ม (คละกลุ่ม จังหวัด ครู และนักเรียน) (ต่อ)
 • เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00 - 14.30 น. นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม
 • เวลา 14.30 - 16.00 น. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เวลา 16.00 - 16.30 น. นัดหมายส่งรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
 • เวลา 16.30 - 17.00 น. มอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ
 • เวลา 17.00 น. ปิดกิจกรรม
หมายเหตุ
1. ขอให้คุณครูและนักเรียนเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของครู (ฉบับร่าง) ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานบันทึกคะแนน ภาพประกอบ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. แบบประเมินความสำเร็จการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. แนะนำ ให้ Download ได้ที่


   กรณีมีข้อสงสัยโปรดประสานคุณนิลดา เจะแว ผู้ประสานงานโครงการ ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น