วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการ Thai3p จัดกิจกรรมติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้

    โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรมที่ ๖ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำหนดขึ้น โดยจัดกิจกรมใน วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
[ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

วันที่และเวลา
กิจกรรม
วิทยากร/ผู้ประสานงาน
วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๐๘.q๐๘.๓๐  น.
·  ลงทะเบียน
คุณนิลดา เจะแวและ นศ.ช่วยงาน
๐๘.๓๐ ๐๙.๓๐  น.
·  เปิดกิจกรรม
·  ติดตามและประเมินความก้าวหน้า
ของเว็บบล็อกครูผู้สอน
ดร.ศิริชัย นามบุรี และ นศ.ช่วยงาน
๐๙.๐๐ ๑๐.๓๐ น.
·  ข้อเสนอแนะการปรับแต่งเว็บบล็อก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
·  ทบทวนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ดร.ศิริชัย นามบุรี  อ.ฟูไดละห์ ดือมอง  อ.จันทนา  มีชัยชนะ อ.อิมรอน แวมง และ นศ.ช่วยงาน
๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕ น.
·  รับประทานอาหารว่าง
คุณนิลดา เจะแว และ นศ.ช่วยงาน
๑๐.๔๕ ๑๒.๐๐ น.
·  เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้
และความพึงพอใจของผู้เรียน
·  แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้
และสิ่งส่งมอบสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ดร.ศิริชัย นามบุรี   อ.ฟูไดละห์ ดือมอง  อ.จันทนา  มีชัยชนะ อ.อิมรอน แวมง และ นศ.ช่วยงาน
๑๒.๐๐ ๑๓.๓๐ น.
·  รับประทานอาหารกลางวัน
คุณนิลดา เจะแว และ นศ.ช่วยงาน
๑๓.๓๐ ๑๔.๓๐ น.
·  แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดการเรียนรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดร.ศิริชัย นามบุรี วิทยากรทุกท่าน และ นศ. ช่วยงาน
๑๔.๓๐ ๑๔.๔๕ น.
·  รับประทานอาหารว่าง
คุณนิลดา เจะแว และ นศ.ช่วยงาน
๑๔.๔๕ ๑๖.๐๐ น.
·  แนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป
·  ซัก-ถาม และนัดหมายกิจกรรมครั้งต่อไป
·  ปิดกิจกรรม
ดร.ศิริชัย นามบุรี   อ.ฟูไดละห์ ดือมอง  อ.จันทนา  มีชัยชนะ อ.อิมรอน แวมง และ นศ.ช่วยงาน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น