วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตัวอย่างเว็บบล็อกครูเพ็ญศรี แทนหนู โรงเรียนบ้านตันหยงมัส สอนภาษาไทย ม.2

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้น ม.2 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ของครูเพ็ญศรี แทนหนู เป็นการปรับประยุกต์ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในยุคใหม่ 
ตัวอย่างเว็บบล็อกสอนภาษาไทย ครูเพ็ญศรี แทนหนูู
ที่สำคัญทำให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในวงกว้างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนเกิดทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการเขียนเรียงความและเผยแพร่ผ่านเว็บบล็อก องค์ประกอบในเนื้อหาของเรียงความ นอกจากจะมีโครงสร้างของตัวเรียงความครบถ้วนตามองค์ประกอบของเรียงความแล้ว ผู้เรียนยังสามารถนำสื่อมัลติมีเดียที่สืบค้นได้หรือที่สร้างหรือถ่ายทำเอง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนยุค ICT  ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่เว็บบล็อกของคุณครูเพ็ญศรีที่ลิงก์ http://pensrithai.blogspot.com หรือของครูเครือข่าย Thai3p ได้ที่ http://thai3p.blogspot.com/p/blog-page_15.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น