วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การอบรมปฏิบัติการครูภาษาไทย ครั้งที่ 2 เทคนิคการสอนโดยใช้เว็บบล็อกและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook

     โครงการ “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย”  โดยโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดอบรมปฏิบัติการครั้งที่ ๒ เทคนิคการสอนโดยใช้เว็บบล็อกและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖เวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บบล็อก การใช้ Facebook และ Gmail เป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผลที่ได้จากครั้งนี้ ครูผู้สอนภาษาไทย ร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยร่วมกันกำหนดแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน และเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้เรียน
       นอกจากนั้น คณะนักวิจัยยังได้ร่วมกันพัฒนาแบบวัดความรู้และทักษะการใช้ ICT เพื่อเรียนรู้สำหรับประเมินผู้เรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้น
    สำหรับขั้นตอนต่อไป ครูผู้สอนภาษาไทยจะดำเนินการปรับและเผยแพร่แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกของผู้สอนเอง  สำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะเริ่มดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  และการประมวลผลและการสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะได้นำผลการดำเนินงานโครงการมานำเสนอเป็นระยะๆ ในโอกาสต่อไป [ภาพประกอบเพิ่มเติม...]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น