วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผลการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทักษะการใช้ ICT ในการสอนและการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทักษะการใช้ ICT ในการสอนและการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 12 คน (จากจำนวน 15 คน ติดภารกิจ 3 คน ซึ่งโครงการจะจัดอบรมเสริมให้ภายหลัง)  เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งหลังจากการอบรมปฏิบัติการเสร็จสิ้น คุณครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างเว็บบล็อกเพื่อเตรียมสำหรับการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แผนการสอนเรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้ รายละเอียดผลงานการสร้างเว็บบล็อกของครูผู้สอนภาษาไทย มีดังนี้

ลำดับ
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
บล็อก
จังหวัด
1
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
นายเปาซี  จารู
ยะลา
2
นางพัชนี พูลศรี
ยะลา เบตง
3
โรงเรียนจันทร์ประภัสส์อนุสรณ์
นายรณชัย จันทร์แก้ว
ยะลา เบตง
4
นางสาวนูรฮายาตี บีดิง
ยะลา
5
นางสาวสาลิณี ราตรีพฤกษ์
ยะลา
6
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
นางนัสรีน แลฮา
ปัตตานี
7
นางสาวนูรีซัน นิมะ
ปัตตานี
8
นางสาวสูรายา สามุยามา
ปัตตานี
9
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน
นายมะยามิง อาบู
กำลังพัฒนา
ปัตตานี
10
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางจินดา พิทักษ์
ปัตตานี
11
นางสาวหยาดฝน ส่าหีม
นราธิวาส
12
นางสาวสารีนา สะอิ
นราธิวาส
13
นางเพ็ญศรี แทนหนู
นราธิวาส
14
โรงเรียนสาธิตพัฒนาวิทยา
นางสาวรอกีเย๊าะ ดิง
ยะลา
15
โรงเรียนสุธิศาสน์วิทยา
นางสาวอลิษา สาและ
ยะลา

     ในการอบรมปฏิบัติการครั้งต่อไป จะเป็นกิจกรรมร่วมกันพัฒนาแผนการสอนของคณะครูผู้สอนภาษาไทยร่วมกัน เพื่อแปลงแผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนให้อยู่เว็บบล็อกของครูผู้สอน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนี้ ไม่น้อยกว่า 300 คน โปรดติดตามผลงานของคณะครูผู้สอนภาษาไทย และผลงานเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในเว็บบล็อกของครูผู้สอนต่อไป [ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น