วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้และสร้างเว็บบล็อก

   ระหว่าง วันที่ 15-16 ธันวาคม 2556 โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้  ได้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 1 ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน จากทั้งหมด 13 โรงเรียน ทั้งจากสังกัดสำนักการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น  6 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
   การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการเขียนเรียงความของนักเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเชิงบวก เรื่องราวดีๆ เชิงสร้างสรรค์ใน ด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต และการท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนใต้ ของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะของครูผู้สอนภาษาไทยในการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้อีเมล การใช้ Search Engine รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและทักษะการสร้างเว็บบล็อก การปรับแต่งองค์ประกอบเว็บบล็อกเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง
    สำหรับรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว เน้นการประยุกต์ใช้หลัก การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)  โดยใช้เว็บบล็อก (Web Blog)  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ Facebook  และ Gmail เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ซี่งในงานวิจัยนี้เรียกรูปแบบการเรียนรู้ว่า Thai  CoWeb-SocNet  เป็นรูปแบบที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งคณะนักวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการเขียนเรียงความและการใช้ภาษาไทยดีขึ้น มีเรียงความนำเสนอเรื่องราวดีๆ เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่เป็นนักเรียนกลุ่มขยายผล จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เรื่อง เผยแพร่ผ่านเว็บบล็อกของผู้สอนจำนวน 15 เว็บบล็อก
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ประสานงานโครงการวิจัยจากสถาบันรามจิตติ ลงพื้นที่มาติดตามเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการวิจัย สำหรับผลการวิจัยจากโครงการนี้ จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป[ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม...]  [ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...]

1 ความคิดเห็น: