วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2556

::ประกาศ::
 
โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียน เชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กำหนดจัดกิจกรรมอบรม "ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทักษะการใช้ ICT ในการสอนและการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้" ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 15 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 13 โรงเรียน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือสืบค้น การใช้ Gmail สำหรับการสื่อสารและการสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดอบรมปฏิบัติการใน วันอาทิตย์และจันทร์ที่ 15-16 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการอบรมปฏิบัติการจะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป [กำหนดการอบรม...]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น